KUJAWSKA WYTWÓRNIA TERMOMETRÓW

Kujawska Wytwórnia Termometrów we Włocławku powstała w roku 1957 jako spółdzielnia pracy z inicjatywy grupy członków-założycieli, i w tej formie prawnej egzystuje do dnia dzisiejszego.

Spółdzielnia pracy działa w oparciu o przepisy prawa spółdzielczego (ustawa z dnia 16 września 1982r - prawo Spółdzielcze, Dz. U z 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz o własny Statut zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Toruniu w VII wydziale Gospodarczym KRS pod numerem 0000081378.

Spółdzielnię pracy stanowią jej członkowie posiadający odpowiednie udziały członkowskie, którzy jednocześnie pozostają w stosunku pracy ze spółdzielnią.

Najwyższym organem spółdzielni jest Walne Zgromadzenie Członków, które musi być zwoływane przynajmniej raz do roku, w okresie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Rada Nadzorcza nadzorujei kontroluje działalność Spółdzielni oraz czuwa nad właściwym wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na kadencję 3 letnią.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub w statucie dla innych organów spółdzielni. Zarząd składa się z 2 czlonków - Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, ktory jako Kierownik Zakładu organizuje i kieruje podstawową działalnością Spółdzielni.
Oświadczenie woli za Spółdzielnię na piśmie składają obaj członkowie Zarządu.

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków (Prawo Spółdzielcze - art. 3)

W okresie ponad 50-cioletniej egzystencji, Spółdzielnia prowadziła podstawową działalność w zakresie produkcji termometrów szklanych cieczowych rozszerzalnościowych w oparciu o własną dokumentację konstrukcyjną wyrobów (zgodnie z wymogami norm PN, BN i przepisami metrologicznymi GUM), na podstawie własnej dokumentacji technologicznej produkcji, na urządzeniach własnej konstrukcji, przy wykorzystaniu doświadczenia zawodowego specjalistów (technologów i konstruktorów) oraz członków załogi.

Spółdzielnia prowadziła również działalność inwestycyjną. Działania te zaowocowały rozbudowaniem majątku Spółdzielni. W skład tego majątku dzisiaj wchodzą:

- budynek produkcyjno-biurowy o powierzchni użytkowej około 2570 m2,
- budynek magazynu surowców o powierzchni użytkowej około 67 m2,
- budynek portierni o powierzchni użytkowej około 48 m2,
- infrastruktura zawierająca drogi, chodniki, parking zakładowy, tereny zielone, całość ogrodzona,
- grunt o powierzchni około 0,50 ha, na którym położone są ww. budynki (nieruchomości), będący w użytkowaniu wieczystym,
- działka posiada infrastrukturę, na którą składają się niezbędne media jak: woda, kanalizacja ściekowa, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, gaz ziemny, instalacja telefoniczna, instalacja dostępu do internetu.
- działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy ul. Toruńskiej we Włocławku, która to ulica stanowi drogę międzynarodową oznaczoną jako "E75" i jednocześnie drogę krajową nr "1".

(aktualizowano 15.01.2009 r)